1 » Regulamin sklepu2

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego AKpartners.pl


Sklep internetowy AKpartners.pl prowadzony jest przez firmę AK PARTNERS Adam Siemieniec z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną pod adresem 31-812 Kraków, os.Kalinowe 2 lok.48  NIP: 6781546701 REGON 120866287.

 

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedający – AK PARTNERS Adam Siemieniec 31-812 Kraków, os.Kalinowe 2 lok.48  NIP: 6781546701 REGON 120866287

Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez złożenie zamówienia. W przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – będąca Klientem osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego , która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towary – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Strony – Sprzedający i Klient.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.akpartners.pl, poprzez który Klient dokonuje zakupu Towarów.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedącego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 

§ 2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami Umów Sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, oraz jego zaakceptowanie poprzez kliknięcie opcji „akceptuję regulamin”.

3. Wszystkie informacje zawartej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.


§ 3. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
    
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło oraz podaje następujące dane: 

- adres e-mail,

- imię i nazwisko,

- numer telefonu,

- adres (ulicę, miasto oraz kod pocztowy)

a w przypadku złożenia zamówienia przez przedsiębiorcę również

- siedzibę firmy,

- Numer Identyfikacji Podatkowej,

- nazwę firmy.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 

§ 4. Zamówienie


1. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym dokonywane są po rejestracji w Sklepie Internetowym lub bez rejestracji wypełniając każdorazowo formularz zamówienia.

2. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzu Zamówienia przez Klienta.

4. System sprzedaży internetowej pozwala na złożenie zamówienia z terenu całej Polski.

5. Logowanie dostępne jest dla osób zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Rejestracja jest bezpłatna, należy postępować zgodnie z § 3.

6. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do Sprzedającego w rozumieniu art. 66 k.c.

7. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia otrzymuje ono status "złożone". Zamówienie takie trafia do Sklepu Internetowego oraz do historii zamówień Klienta - w przypadku Klienta, który dokona wcześniej rejestracji. W historii zamówień gromadzone są informacje o wszystkich Zamówieniach dokonanych przez Klienta, istnieje także możliwość śledzenia aktualnego stanu realizacji Zamówienia (numer przesyłki, data i godzina wysłania, nazwa firmy kurierskiej).

8. Po odebraniu Zamówienia przez Sklep Internetowy, sprawdzana jest dostępność Towaru. Następnie pracownik Sklepu Internetowego informuje Klienta telefonicznie lub poprzez e-mail potwierdzając złożenie Zamówienia.

9. Większość Towarów oferowana w Sklepie Internetowym dostępna jest do 2 dni roboczych. Jednak czasami, zwłaszcza w przypadku Zamówień nietypowego Towaru istnieje konieczność jego sprowadzenia. Wówczas termin realizacji może przedłużyć się do kilkunastu dni, w takim wypadku Klient zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia się terminu Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji (lub formularzu Zamówienia) adres e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia na "przyjęte".

11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

12. Termin realizacji Zamówienia wynosi zwykle do 3 dni roboczych i zależy od dostępności Towaru oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

 

§ 5. Ceny


1. Wszystkie ceny Towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Cena wiąże Sprzedającego od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

4. Cena Towaru podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązuje do wyczerpania zapasów.


§ 6 Płatności


1. Sprzedający na każdy sprzedany Towar wystawia paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
a) za pobraniem,
b) przelewem/przedpłatą na konto Sprzedającego
c) przelewem z odroczonym terminem płatności
d) płatność online - przelew ekspresowy, karty płatnicze lub Raty mBanku za pośrednictwem Przelewy24

3. Płatności w drodze przelewu powinny być dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego:

AK PARTNERS
PKO Bank Polski
Nr konta 78 1020 5558 0000 8402 3133 5462

4. Płatność online - operatorem przelewów ekspresowych oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT, lub paragon za zakupiony Towar.

 

§ 7. Wysyłka


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu Zamówienia.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub do Paczkomatu, według wyboru Klienta. Klient składający Zamówienie w systemie Sprzedającego ma możliwość wyboru sposobu dostawy. 

4. Koszt wysyłki wyświetla się na pulpicie w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5. Towar jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

6. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 43Kodeksu Cywilnego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 8. Gwarancja

1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją Producenta Towaru bądź dystrybutora. Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na wydruku gwarancji wystawionej przez gwaranta.


§ 9. Rękojmia

     1.    Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
     2.    Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
     a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
     
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
     b)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
     
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
     3.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
     4.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

                                                          

§ 11. Odstąpienie od umowy

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w myśl ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 maja 2014 r.


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Przedsiębiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

3. Przedsiębiorca zwraca koszty zwróconego towaru przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub nadesłania przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Przedsiębiorca nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, jeżeli ten wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, od którego odstąpił.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które są wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AK PARTNERS Adam Siemieniec
os.Kalinowe 2 lok.48
31-812 Kraków

Ja ........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru...........................................

Imię i nazwisko.....................................................................
Adres...................................................................................
Podpis..............................................(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data.................................................

 

§ 12. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych znajduje na podstronie - Polityka prywatności

 

§ 13. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2009 - 2021 AK Partners
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl